حمل و نقل در بالی :

چندین Bemo (نوعی مینی‌بوس) در مسیرهای ثابت حول شهر بالی و در مسیر جزیره بالی به فعالیت مشغولند، که بنا به درخواست، در هر مکانی بطور کامل توقف می‌کنند. اکثر خارجی‌ها سیستم را گیج کننده می‌یابند و به ناچار برای کرایه به چانه‌زنی مشغول می‌شوند.

تاکسی : 
تاکسی‌های آبی و زرد شهر می‌توانند در خیابان یا در ایستگاه‌های متعدد تاکسی و یا بر اساس درخواست هتل یا رستورانی که شما در آن به سر می‌برید، تردد کنند. آنها طبق استانداردهای بین‌المللی ارزان هستند و نسبت به Bemoها بسیار راحت‌تر هستند. با این حال، خود را برای چانه زدن بر سر کرایه آماده کنید، چرا که تاکسی‌مترها در طول مسیر حرکت به‌دلیل تورم از کار انداخته می‌شوند. بسیاری از راننده‌ها قادر هستند کمی انگلیسی صحبت کنند.

تلفن: 111 701 361 (0) 62+