در شمال و جنوب کوه های مرکزی جزیره بالی زمین های بسیار حاصلخیزی برای کشاورزی وجود دارد که از آنها برای کاشت برنج استفاده می شود.
مزارع پلکانی برنج بالی شهرت جهانی داشته و از جاذبه های توریستی بالی این بهشت زمینی پروردگار به شمار می روند.