معبد کهن قلب مذهبی بسیاری از معابد بانگلی است. یکی از بزرگترین مجموعه معابد بالی که ساخت آن به اوایل قرن یازدهم برمیگردد. یک درخت بزرگ انجیر هندی در حیاط این معبد خودنمایی میکند

معابد بالی : معبد مادر بالی , معبد بساکی بالی , معبد لوط بالی , معبد کهن بالی , معبد اولون بالی , معبد اولاواتو بالی , معبد بالی ,