می 31, 2014
بالی-ـ-موزه-ملی-پروپینسی-بالی-466x275

دیدنی های تاریخی بالی

موزه ملی پروپینسی بالی این موزه در سال ۱۹۱۰ توسط داچ به قصد حفظ مصنوعات فرهنگی در مقابل صادرات در حال رشد بنا شد و در […]